Vahendid jamliidete jaoks.

Põhitähelepanu pööratakse produktiivsetele s. Sõna ehitust kirjeldatakse sõna ehitamise moodustamise kaudu. Mõnevõrra tinglikult jaguneb tuletus funktsioonilt grammatiliseks ja leksikaalseks tuletuseks. Grammatilised tuletised on täiesti regulaarsed ja moodustuslikult läbipaistvad. Sellised ehitusmallid nagu liitsõnadel saagirikas, nõelterav jne puuduvad fraasidel.

Üldnõuded gaasipaigaldisele § 3. Üldnõuded 1 Gaasipaigaldis peab olema projekteeritud ja ehitatud selliselt, et oleks tagatud selle ohutus gaasipaigaldise tavapärasel kasutamisel. Küllaldase tugevuse tagamine Gaasipaigaldis tuleb projekteerida ja ehitada nii, et see taluks kasutamise käigus esinevaid koormusi ning muid võimalikke mõjusid, sh: 1 sise- ja välisrõhk; 2 sise- ja väliskeskkonna temperatuur; 3 staatiline rõhk ja sisekeskkonna mass katsetamisel; 4 liiklusest põhjustatud koormused; 5 korrosioon, erosioon, väsimus jms; 6 ehitustegevusest tulenevad koormused.

Arvutusrõhk ja arvutuslik temperatuur 1 Gaasipaigaldise arvutusrõhk tuleb valida vähemalt sama suur, kui on suurim rõhk, mis võib gaasipaigaldises tekkida.

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

Materjalid 1 Gaasipaigaldise materjalide ja abiseadmete omadused ja gaasitorustiku ehitamise tehnoloogia peavad olema vastavuses kasutatava gaasi liigiga ja kasutustingimustega. Gaasipaigaldise kasutamis- ja hooldusjuhendid 1 Gaasipaigaldise kasutamiseks tuleb koostada kasutatava gaasi liigist, gaasivarustuse töörõhust, hooldusnõuetest ja gaasipaigaldises kasutatud seadmetest lähtuvad kasutamis- ja hooldusjuhendid.

Vajadusel peavad hooldusjuhendid sisaldama tegutsemisjuhiseid võimalikeks häireolukordadeks või õnnetusjuhtumiteks. Üldnõuded gaasitorustikule 1 Gaasi kiirus gaasipaigaldise gaasitorustikus edaspidi torustik ei tohi põhjustada ebasoovitavaid mõjusid, sealhulgas erosioon või häiriv müra. Kohtades, kus gaasil on suur kiirus, tuleb kasutada erosioonikindlaid materjale ja mürasummutusvahendeid.

Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasipaigaldise ehitamisele

Gaasi sisendrõhul üle 5 baari nõutakse vähemalt kahte üksteisest sõltumatut ohutust tagavat kaitseseadet. Nõuded välistorustikule 1 Hoonest väljapoole ehitatav torustik tuleb üldjuhul ehitada maa-alusena. Teiste liidete kasutamine on lubatud kooskõlastatult Tehnilise Järelevalve Ametiga. Torustikku võib paigaldada maapealsena piirkonnas ja kohtades, kus torustiku maa-alune paigaldus ei ole otstarbekas, samuti ka tööstusettevõtete või ladude territooriumil.

Maapealne plasttorustik peab olema kaitstud ka ultraviolettkiirguse ja soojuslike mõjude eest. Torustiku vähim paigaldussügavus on 0,8 meetrit.

Paigaldussügavust võib vähendada vastavate täiendavate ohutusmeetmete rakendamisel nt manteltoru paigaldamine. Vedel- ja biogaasipaigaldise torustiku vähim paigaldussügavus peab ületama pinnase külmumissügavust.

Kohtades, kus liiguvad raskeveokid või tehakse tihti kaevetöid või sügavkündmist, tuleb torustik paigaldada sügavamale, rakendades sealjuures täiendavaid ohutusmeetmeid. Väljaspool tiheasustust paikneva torustiku asukohta näitavad ohutussildid peavad olema maastikul pidevalt jälgitavad.

Torustiku kohale ligikaudu 0,4 meetri kaugusele torust tuleb paigaldada vähemalt millimeetrit lai püsivast kollasest materjalist vastava märgistusega hoiatuslint.

Manteltorusse paigaldatud terastorudel võib olla vaid keevisliiteid, mis on kontrollitud mittepurustavaid meetoode kasutades. Nõuded torustiku sisestusele Vahendid jamliidete jaoks 1 Gaasitoru peab olema pinnasest väljumisel kaitstud.

Nõuded sisetorustikule 1 Hoone sisetorustik peab olema teras- või vasktorudest. Reguleerseadmeid rõhuga kuni 5 baari on lubatud paigaldada vahetult maapealsele sisestusele järgnevasse iseseisvasse välisseinaga piirnevasse ruumi või kappi, kui need on eraldatud hoone teistest ruumidest gaasitihedalt ja on rakendatud vajalikke ohutusabinõusid.

  1. Sõna ehitust kirjeldatakse sõna ehitamise moodustamise kaudu.
  2. Элвин совсем не желал, чтобы машина превратилась в груду хлама; тогда он с гораздо большей охотой вернул бы ее в Шалмирану со всеми нетронутыми Со всем терпением, на которое он был способен, Элвин ждал окончания безмолвной, неощутимой встречи двух интеллектов.
  3. Kahjustada harja kate liigeseid
  4. Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasipaigaldise ehitamisele – Riigi Teataja

Varjatud terastorustikule ning niisketesse ruumidesse ehitatavale terastorustikule tuleb ette näha kate korrosioonikaitseks. Ruumide ventilatsioon peab olema piisav väikese gaasilekke ohutuks hajutamiseks.

Sulgeseadmed 1 Gaasipaigaldise sulgeseadmed peavad olema paigaldatud selliselt, et vajadusel oleks võimalik gaasipaigaldise osasid ja sisetorustikku rõhu alt vabastada. Torustiku abiseadmed ja gaasiarvestid 1 Gaasiarvestid ja torustiku abiseadmed peavad olema paigaldatud ventileeritavatesse ruumidesse ja olema kaitstud korrosiooni, vibratsiooni ja temperatuurimuutuste eest, mis võivad neid Vahendid jamliidete jaoks või põhjustada mõõtevigu.

  • Nimisõnaliited tuletavad nimisõnu, mis väljendavad: tegevust -mine, -mine, -m, -us, -u, -e, -ng, -k, -ndus, -nd, -e : -me, - a m, -is isikut või asja -lane, -nna, -tar, - a rd, -sk, -nik, -ja, -nu, -tu, - V r, -ik, -ts, -kas, -el, -i kogu või ala -kond, -stik, - i stu, -la, -mu, -mik, -ndik Liited on jaotatud tähendusrühmadesse nende esmase tähenduse alusel.
  • 33 aasta jooksul haiget koik liigesed

Arvesteid ja torustiku abiseadmeid võib käesolevas lõikes loetletud tingimustel paigaldada ka väljapoole hoonet. Gaasiarvesti asend peab võimaldama näidu lugemist.