Juhtmete tootlemine seadme poolt. iPhone'i kasutusjuhend

Hoiatus: Veenduge, et kaabel on füüsiliselt terve, ilma katkiste või kulunud juhtmete või kahjustatud osadeta. Kasutuslepingu alusel saadud Varalise soodustuse omandiõigus läheb Kliendile üle ainult tähtajalise Liitumislepingu tähtaja möödumisel.

Wired tähendus null. » DictZone inglise-eesti sõnaraamat

Mõisted: Ettemaks - STV poolt määratud tasu, mida Klient saab järgnevatel arveldusperioodidel kasutada Sideteenuste eest tasumiseks; Hinnakiri - STV poolt kehtestatud dokument, mis määrab kindlaks Sideteenuste kasutamise ja tööde teostamise hinnad, Seadmete Üüritasu määrad ning müügihinnad, allahindlused ja kliendile antava krediidimäära piirid; Internetiteenus - see on internetiühenduse loomise ja toimimise võimaldamine võrguteenuse vahendusel; Iseteenindus — STV koduleheküljel asuv internetipõhine klienditeeninduskeskkond; Isikuandmed — STV-le Kliendi poolt Sideteenuste tellimise või kasutamisega teatavaks saanud Kliendi isiklikud andmed Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jmskontaktandmed Kliendi aadress, sidevahendite andmed, e-posti aadress ja andmed Kliendi poolt Sideteenuse tarbimise kohta Sideteenuse kasutamise maht ja ajalugu, Kliendi maksedistsipliin.

Põhjalikult Isikuandmete töötlemise tingimustega võib tutvuda siin Järelmaksutingimustega müügileping - STV ja Kliendi Juhtmete tootlemine seadme poolt sõlmitud Seadme järelmaksutingimustega müügi kirjalik kokkulepe, mille alusel Kliendil on võimalik tasuda kauba eest võrdsete Osamaksetena STV poolt kehtestatud tähtaja jooksul; Televisiooni teenus - üldkasutatav elektrooniline sideteenus, mis seisneb lõppkasutajale televisiooni- või raadiosaadete või televisiooni- või raadioprogrammide edastamises kokkulepitud tasu eest; Kasutatud Soodustuse hind - hind, mis on võrdne kasutatud Sideteenuse või Seadme Hinnakirjajärgse tavahinna ja Lepingus fikseeritud Rahalise või Varalise soodustuse maksumuse vahega Soodustuse saamise perioodil; Kasutusleping - STV ja Kliendi vahel sõlmitud STV-le kuuluva Seadme tasulise või tasuta kasutamise kirjalik kokkulepe.

Juhtmete tootlemine seadme poolt Valu sorme liigeses kaes

Kasutusleping on käesolevate Üldtingimuste tähenduses Seadme üürileping või Seadme tasuta kasutamise leping; Kliendileping — STV ja füüsilise või juriidilise isiku vaheline leping, mille sõlmimisel saab isik STV Kliendiks. Kliendilepingus määratakse kindlaks Poolte isiklikud ja kontaktandmed ning muud rekvisiidid. Poolte Juhtmete tootlemine seadme poolt suhete aluseks on kehtiv Kliendileping koos Üldtingimustega.

Kättesaadav Riigi Teataja veebilehel www.

wired tähendus null.

Üldtingimustes ja muudes Pooltevahelisi suhteid puudutavates dokumentides defineeritud mõisted omavad sama tähendust ka teistes Pooltevahelistes dokumentides, milles neid kasutatakse samas kontekstis, v. Ainsuses olevad sõnad võivad kontekstist olenevalt tähendada mitmust ja vastupidi.

Muude Pooltevaheliste Lepingute sõlmimise eeltingimuseks on Kliendileping. Kliendileping sõlmitakse ja seda muudetakse kirjalikus vormis.

wired tähendus null.

Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on Lepingute, Üldtingimuste ja Isikuandmete töötlemise tingimuste sisuga eelnevalt tutvunud. Üldtingimused, Isikuandmete töötlemise tingimused ja Hinnakiri kehtivad kõigi Klientide suhtes. Sideteenuse kasutamise aluseks olev terviklik kokkulepe koosneb Lepingust koos kõikide vastava Sideteenuse kasutamist ja osutamist reguleerivate Tingimustega. Tingimuste ja Lepingu vastuolu korral kohaldatakse Lepingus sätestatut.

User Manual - EKG Patient Cable - Estonian

Üldtingimused kohalduvad Tehnilise valveteenuse osutamisele Üldtingimuste punktis 15 sätestatud ulatuses. Tingimustes ja Lepingus reguleerimata küsimustes lähtuvad Pooled Õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest. Käesolevad Üldtingimused ja muud Tingimused on avalikkusele kättesaadavad elektrooniliselt STV koduleheküljel ja paberkandjal igas STV klienditeeninduspunktis.

Võrguga Liitumine, Sideteenuste ja Seadmete kasutamine ja kõikvõimalike muude sellega kaasnevate lisateenuste osutamine Kliendile toimub kirjalikult sõlmitud tähtajalise või tähtajatu Teenuse osutamise lepingu alusel.

Teenuse osutamise lepingut muudetakse kirjalikus vormis.

Live Photode töötlemine iPhone'is

Tähtajalise Teenuse osutamise lepingu sõlminud Klient on kohustatud Sideteenuseid kasutama Lepingus ette nähtud tingimustel kogu Lepingu tähtaja jooksul. Kui Klient hiljemalt kui 1 kuu enne tähtajalise Teenuse osutamise lepingu kehtivusaja lõppu ei ole STV-d teavitanud soovist tähtajalist Lepingut mitte jätkata, muutub Kliendiga sõlmitud tähtajaline Leping pärast tähtaja möödumist tähtajatuks Teenuse osutamise lepinguks ja tähtajalise Lepingu alusel antud Varaline soodustuse omandiõigus läheb üle Kliendile, kui see on Teenuse osutamise lepingu kiire sõlmimise eelduseks.

Juhtmete tootlemine seadme poolt Artrisa elusa ravi

Lisaks vastutab Klient Teenuste tasumise ja Juhtmete tootlemine seadme poolt võimalike kulude eest juhul, kui ta on võimaldanud ligipääsu oma terminalseadmele, Salasõnale või PIN-koodile kolmandate isikute poolt või on kehtestanud sellise PIN-koodi, mis pole piiranud kolmandate isikute ligipääsu PIN-koodiga kaitstud Teenustele näiteks jätnud tehase vaikeseadetega kehtestatud PIN-koodi muutmata.

Kui STV saadab Kliendile Poolte kokkuleppe või Kliendi tellimuse alusel Lepingu või Tellimuse kinnituse kas posti või elektronposti teel ning Klient ei tagasta Lepingut, mille STV talle sel viisil saatis, viieteistkümne 15 kalendripäeva jooksul, ega esita kirjalikult või elektronposti teel selleks tähtajaks pretensiooni Lepingus või tellimuskinnituses sätestatud tingimuste suhtes, loetakse Leping Kliendi poolt vaikimisi aktsepteerituks ja sõlmituks vastavalt Lepingu või tellimuskinnituse tingimustele.

Sellele, et Kliendi tegevusetus võrdsustatakse sellistel asjaoludel Lepingu aktsepteerimisega, juhib STV tähelepanu Kliendile STV poolt saadetavas vastavasisulises kaaskirjas või muus sobivas vormis.

Juhtmete tootlemine seadme poolt Kulmutatud kaed haiged liigesed

Teenuse osutamise leping sõlmitakse liituda sooviva isiku avalduse alusel, milles peab sisalduma: 2. Lõpp-punkti ja Terminalseadme Ühenduspunkti asukoht ja osutatava Sideteenuse Ühenduspunkti aadress; 2. Sideteenuse aktiveerimise orienteeruv aeg; 2.

Live Photode töötlemine iPhone'is

STV kohustub punktis 2. Kui Võrguga Liitumine ja Sideteenuse kasutamine ei ole punkti 2.

13 Kasulikud pihustid kruvikeeraja ja elektrilise külviku jaoks Aliexpressiga

Seejuures võtab STV avalduse esitamise kuupäeva selle rahuldamise aluseks ka juhul, kui avalduse esitanud isik on loovutanud oma avaldusest tulenevad õigused teisele isikule või kui on muudetud avalduses märgitud ja isiku poolt soovitud Sideteenuse osutamist võimaldava Võrguga ühendamise kohta.

Teenuse osutamise lepingu sõlmimisel on eelisjärjekorras puudega isik ning nimetatud eelisõigus ei ole üleantav.

  1. User Manual - IBP Adapter Cable - Estonian
  2. Need kaablid on eraldi pakendatud.
  3. Need kaablid on eraldi pakendatud.
  4. Spin valutab valus
  5. Вскоре в поле зрения попала полоса сумерек, во многих тысячах километров отсюда продолжавшая свой бесконечный бег по пустыне.
  6. Liigeste radioloogiline ravi

STV võib keelduda Teenuse osutamise lepingu sõlmimisest juhul, kui: 2. Sideteenuse aktiviseerimise päeval või varasemal Poolte vahel kokku lepitud kuupäeval sõlmivad Pooled kirjaliku Teenuse osutamise lepingu, mis sisaldab endas vähemalt: 2. Lepingu sõlmimise kuupäeva; 2. Kliendi kinnitusi selle kohta, et: 2.

Wired tähendus null. » DictZone inglise-eesti sõnaraamat

Poolte või nende esindajate allkirju. Teenuse osutamise leping jõustub lepingudokumendi allkirjastamise hetkest alates. Juhtmete tootlemine seadme poolt vormiks loetakse seda, kui dokument allkirjastatakse Kliendi poolt kas käsitsi või digitaalselt.

STV esindaja allkiri võib sellisel dokumendil olla trükitud, mispuhul loevad Pooled sellise allkirja võrdväärseks STV esindaja originaal- või digiallkirjaga, kui Klient ei nõua STV esindajalt kohe originaal- või digiallkirja kasutamist. STV võib võtta Kliendilt originaalallkirja paberkandja asemel elektroonilise seadme puuteekraanile ning selline Kliendi allkiri loetakse Poolte poolt originaalallkirjaga võrdväärseks ja võrdset jõudu omavaks.