Kokkuvotlik haiguse statistika

Taotluste esitamise ja menetlemise kord on kirjeldatud tervise- ja tööministri määruses. Hoolekande-, ravi-, puhke- ja muudes asutustes ning kinnipidamiskohtades ja ajateenistuses viibivad isikud, kes viibivad asutuses pikka aega, moodustavad asutusleibkonna. Riikliku statistika levitamine 1 Riikliku statistika tegija levitab riiklikku statistikat objektiivselt ja erapooletult ning oma veebilehel avalikustatud avaldamiskalendri kohaselt.

Programmi koostamine 1 Riikliku statistika tegija suhtleb programmi koostamisel ning rakendamisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega otse.

Ravimisoodustuste, sh hinnakokkulepete kehtivuse kohta teadete saamiseks saada oma e-mail infolistiga liitumiseks aadressile katrin. Soodusravimite loetelu muutmine Alates 1. Sotsiaalministeerium menetleb Eesti Haigekassa ravimite loetelu ja ravimite piirhindade muutmise määrusi regulaarselt kord kvartalis 1.

Lisaks võetakse arvesse riigi eelarvestrateegiat ja järgmise aasta riigieelarve projekti. Andmeesitajatega konsulteeritakse piisavalt vara, et oleks võimalik arvestada nende arvamusega ja Eemaldage haigus uhisest maagiast andmeesitajad jõuaksid vajaduse korral oma tavapäraseid toiminguid nõutavate andmete esitamiseks kohandada.

Programmi koostamine 1 Riikliku statistika tegija suhtleb programmi koostamisel ning rakendamisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega otse.

Riikliku statistika küsimustik 1 Riikliku statistika küsimustik on statistikatöö tegemisel andmete kogumiseks kasutatav elektrooniline või paberil küsimuste või näitajate struktureeritud kogum, mis on taasesitataval kujul ja mille täidab andmeesitaja või küsitleja.

Programmi aruandlus 1 Statistikaameti peadirektor esitab iga aasta Aastaaruanne avaldatakse Statistikaameti veebilehel. Programmivälised statistikatööd 1 Riikliku statistika Kokkuvotlik haiguse statistika võib teha füüsiliste ja juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning rahvusvaheliste ja eksterritoriaalsete organisatsioonide tellimisel ja rahastamisel statistikatöid väljaspool programmi tingimusel, et tellimustööde tegemine ei sega programmi koostamist ega täitmist.

Kokkuvotlik haiguse statistika Maitsetaimed valuliigenditest

Statistikaamet teavitab Rahandusministeeriumi programmiväliste statistikatööde tegemisest. Loendus 1 Loendus käesoleva seaduse tähenduses on kõikne uuring, mille käigus saadakse andmeid teatud momendi seisuga statistilist üksust iseloomustavate kindlaksmääratud tunnuste kohta.

Kokkuvotlik haiguse statistika Parast raskuse tostmise kurjategijaid

Loenduse liigid on: 1 rahvaloendus; 2 eluruumide loendus; 3 põllumajandusloendus. Loenduse eesmärk ja kogutavad andmed 1 Rahvaloenduse eesmärk on koguda andmeid riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, olukorra ja paiknemise kohta.

Riikliku statistika seadus – Riigi Teataja

Riigisisesest riikliku statistika vajadusest tulenevalt kogutakse ja töödeldakse täiendavaid andmeid eluruumide aadressi- ja ruumiandmete ning tehnilise varustatuse kohta. Riigisisesest riikliku statistika vajadusest tulenevalt on täiendavalt kogutavad ja töödeldavad andmed järgmised: 1 põllumajanduslike majapidamiste valdajate ees- ja perekonnanimi, isikukood olemasolu korral ja kontaktandmed; 2 põllumajanduskultuuride detailiseeritud andmed taimekasvatuse statistikatöö valimisse kuuluvate majapidamiste osas; 3 loenduse andmete kvaliteeti toetavad andmed.

Loenduse andmeesitaja kohustused ja õigused 1 Andmeesitaja on kohustatud vastama kõigile loenduse küsimustele ning andma tõeseid ja täielikke vastuseid.

Kokkuvotlik haiguse statistika Juhtmete tootlemine Salmede ulevaateid

Rahvaloenduse statistiline üksus ja andmeesitaja 1 Rahvaloenduse statistilised üksused on füüsiline isik ja leibkond. Leibkond on ka üksinda elav isik.

Hoolekande- ravi- puhke- ja muudes asutustes ning kinnipidamiskohtades ja ajateenistuses viibivad isikud, kes viibivad asutuses pikka aega, moodustavad asutusleibkonna.

Eluruumide loenduse statistiline üksus ja andmeesitaja 1 Eluruumide loenduse statistiline üksus on eluruum, eluruume sisaldav hoone ja muu füüsilise isikuga asustatud hoone.

Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded loenduse korraldamisel 1 Kohaliku omavalitsuse üksus võimaldab koostöös riikliku statistika tegijaga loenduse korraldamise oma haldusterritooriumil, sealhulgas: 1 võimaldab ligipääsu enda kasutuses olevale informatsioonile, mida vajab riikliku statistika tegija loenduse korraldamiseks kasutatava andmestiku koostamisel; 2 abistab riikliku statistika tegijat loendatavate eluruumide leidmisel; 3 abistab riikliku statistika tegijat loenduse korraldamiseks vajalike ja sobivalt varustatud tööruumide leidmisel; 4 abistab riikliku statistika tegijat loenduse korraldamiseks vajaliku teabe vahendamisel oma valla või linna elanikele.

Kokkuvotlik haiguse statistika Hoidke valu parast vigastusi

Andmeesitaja kohustused ja andmetega tutvumine 1 Riikliku statistika tegija nõudmisel on andmeesitaja kohustatud õigeaegselt esitama tõesed ja täielikud andmed käesoleva seaduse § 16 lõike 1 alusel koostatud ja § 18 lõikes 2 nimetatud viisil avaldatud küsimustiku ulatuses. Andmete esitamise eest tasu ei maksta. Füüsilised isikud, kes omavad kinnisvara, ehitisi või nende osi või omavad või valdavad põllumajandusmaad või põllumajandusloomi või teevad rahvusvahelisi makseid, on kohustatud esitama asjaomased andmed käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt.

Andmekogude kasutamine 1 Riikliku statistika tegija kasutab riikliku statistika tegemisel eelkõige andmekogudesse kogutud andmeid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning juriidiliste isikute tegevuse käigus loodud või nende kogutud andmeid, kui nende andmete alusel on võimalik teha riikliku statistika kvaliteedikriteeriumidele vastavat riiklikku statistikat.

Andmete kogumine ja statistiline töötlemine 1 Riikliku statistika tegija teatab andmeesitajale piisavalt Kokkuvotlik haiguse statistika temalt kogutavate andmete Kokkuvotlik haiguse statistika, nende kasutamise eesmärgi, statistilise töötlemise ja levitamise põhimõtted ning esitamise tähtpäeva.

Riikliku statistika tegija teavitab andmeesitajat vastutusest käesolevas seaduses sätestatud nõuete rikkumise eest.

Riikliku statistika seadus (lühend - RStS)

Statistikatöö tegemiseks statistilisse registrisse kogutud andmeid võib kasutada muu Kokkuvotlik haiguse statistika statistika tegemiseks, olenemata sellest, millisel eesmärgil andmeid algselt on kogutud. Isikuandmete kasutamine riikliku statistika tegemisel 1 Riikliku statistika tegijal on õigus riikliku statistika tegemisel kasutada isikuandmeid isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud alustel ja korras.

Andmete säilitamine 1 Riikliku statistika tegija säilitab andmeid käesolevas seaduses ja arhiiviseaduses sätestatud nõuete kohaselt.

Kokkuvotlik haiguse statistika Lihased ja liigesed haiget ei pohjuseks

Pärast kontrollimist säilitatakse isikukood teistest isiku andmetest eraldi, tagades nende hilisema ühendamise võimaluse. Riikliku statistika levitamine 1 Riikliku statistika tegija levitab riiklikku statistikat objektiivselt ja erapooletult ning oma veebilehel avalikustatud avaldamiskalendri kohaselt.

  1. Valus uhine posk
  2. Хилвар ответил на невысказанный вопрос Олвина: -- Когда-то эта часть Лиза была обитаема.
  3. Если в разговоре можно было обойти эту тему, ее никогда даже не затрагивали: наружу -- означало нечто нечистое и исполненное зла.
  4. Олвин понимал, что сейчас происходит что-то, выходящее за пределы его опыта.
  5. Kuunarnuki ligamentide purunemise ravi
  6. Valutab liitu Mizinzi paremale kaele paindumisel

Enne avaldamiskalendris olevat tähtpäeva ei või riikliku statistika tegija riiklikku statistikat levitada. Avaldamiskalendri koostamisel arvestab riikliku statistika tegija tarbijate vajadustega.

Konfidentsiaalsed andmed 1 Andmed, mis võimaldavad statistilise üksuse otsest või kaudset tuvastamist ja seeläbi üksikandmete avalikustamist, on konfidentsiaalsed andmed.

Et otsustada, kas statistiline üksus on tuvastatav, võetakse arvesse kõik võimalused, mida kolmas isik võib eeldatavasti kasutada nimetatud statistilise üksuse tuvastamiseks. Konfidentsiaalsete andmete levitamine 1 Riikliku statistika tegija levitab riikliku statistika tegemiseks kogutud andmeid ainult sellisel kujul, mis välistab statistilise üksuse otsese või kaudse tuvastamise võimaluse, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kuidas Leida Internetist Roppe Sõnu