Ravi tootlemine

Isikuandmete töötlemisel põhinevaid või isikuandmeid töötlevaid rakendusi, teenuseid ja tooteid välja töötades, projekteerides, valides ja kasutades, arvestab Heal AS andmesubjekti õigusega isikuandmete kaitse järele. Püüame vastata Teie küsimustele esimesel võimalusel, kuid üritame seda teha vähemalt ühe kuu jooksul.

Heal AS töötleb Teie isikuandmeid vastavalt käesolevas andmekaitsetingimustes sätestatud põhimõtetele.

Heal AS privaatsuspoliitika

Läbipaistvus Heal AS töötleb Teie isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on seaduse järgi lubatud Teie isikuandmeid töödelda. Eesmärgi piirang Heal AS kogub Teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Me ei töötle Teie isikuandmeid viisil, mis ei ühti eeltoodud eesmärkidega.

Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine, hävitamine. Seega on isikuandmeteks kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. SA Jõgeva Haigla töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi teenuse osutamiseks ning täidab muid erinevate õigusaktidega haiglale pandud ülesandeid.

Kui Teie isikuandmeid töödeldakse muul eesmärgil kui esialgne eesmärk, toetume seadusest tulenevatele õiguslikele alustele nt kohtute või õiguskaitseorganite päringud või küsime Teie luba, et töödelda Teie isikuandmeid eesmärgil, mis erineb eesmärgist, mille tarbeks te meile oma isikuandmed esialgselt esitasite.

Heal AS annab endast parima tagamaks, et Heal ASi poolt töödeldavad isikuandmed on andmete töötlemise eesmärkideks piisavad, asjakohased ja piiratud töötlemiseks vajalikuga.

Heal AS teeb kõik mõistliku tagamaks, et ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata. Selleks kirjuta aadressile admin framare. Säilitamise piirang Heal AS säilitab teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus Heal AS töötleb Teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest.

Isikuandmete töötlemine

Heal AS teeb kõik mõistlikud jõupingutused vältimaks andmete kaotamist, hävitamist või kahjustumist. Heal AS kasutab isikuandmete töötlemisel turvalisuse suurendamiseks tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Heal ASis isikuandmete kaitse kohta teadlikkuse ja teadmiste suurendamiseks korraldatakse Teie isikuandmeid töötlevatele Heal ASi töötajatele koolitusi.

Isikuandmete töötlemine Isikuandmete töötlemine Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms.

Lisaks sellele kohaldub meie töötajatele konfidentsiaalsuskohustus ja ettevõte teeb kõik endast oleneva, et Teie isikuandmed oleksid meie käes kaitstud. Heal ASi töötajad võivad Teie isikuandmeid vaadata ja neid kasutada ainult siis, kui neil on selleks luba ja ainult vastavalt käesolevale andmekaitsetingimustele. Heal AS töötleb eriliiki isikuandmeid ainult siis, kui selleks on seaduslik alus, kui meil on kohustus või luba sellist tüüpi delikaatseid isikuandmeid töödelda tulenevalt seadusest.

Header top

Näiteks võime töödelda tervisega seotud andmeid raviteenuste ja või ravipakettide teostamisel ning kui on vaja anda esmaabi või kui oled seoses terviseseisundiga palunud meil end aidata. Isikuandmete töötlemisel põhinevaid või isikuandmeid töötlevaid rakendusi, teenuseid ja tooteid välja töötades, projekteerides, valides ja kasutades, arvestab Heal AS andmesubjekti õigusega isikuandmete kaitse järele.

Heal AS vastab andmesubjekti isikuandmete kohta käivale taotlusele üksnes siis, kui andmesubjekt on suutnud tõendada oma isikusamasust.

Valu kuunarliigendi volakirjas

See tähendab, et kui Teie päringuga tegeledes esineb kahtlusi, võib Heal AS andmesubjekti tuvastamiseks paluda Teil esitada lisateavet. Teeme seda selleks, et olla andmesubjekti identiteedis kindel ja tagada, et esitame õigele isikule õige teabe.

Tsehhi geel liigeste jaoks

Kui eesmärgid, milleks Heal AS isikuandmeid töötleb, ei vaja või ei vaja enam andmesubjekti tuvastamist, ei ole Heal AS kohustatud Ravi tootlemine tuvastamiseks täiendavat teavet hoidma, koguma või töötlema. Andmesubjekti taotlusel, ja Ravi tootlemine see on võimalik, teavitab Heal AS andmesubjekti vastavast töötlemisest nõuetekohaselt.

Teie tervise seisundist tulenevalt palume vajalike õendustegevuste teostamiseks Teie nõusolekut vastavalt Võlaõigusseadusele § Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustus. Õendusabiteenus on tervishoiuteenus, mille eesmärgiks on tagada patsiendi parim võimalik toimetulek tavapärase eluga, krooniliste haiguste ägenemise ja tüsistuste ennetamine ning aktiivravi osutamise vajaduse vähendamine. Teenust osutatakse haigele, kellel on püsiv või ajutine tervisekahjustus, väljakujunenud funktsionaalne häire või kes vajab regulaarset professionaalset abi ja ööpäevaringset jälgimist. Õendusabiteenuse perioodil tegeleb patsiendiga õde, kes teeb arsti Ravi tootlemine määratud raviprotseduure, viib läbi erinevaid õendustegevusi sh patsiendi seisundi hindamine, koostab õendusplaani ja juhendab hooldajaid hooldustegevustes. Õendusabiteenuste sisu ja maht lähtub patsiendi individuaalsetest vajadustest ning kindlustab talle parima võimaliku elukvaliteedi.

Andmesubjekti ligipääs — Teil on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja täiendavale teabele, mida Heal AS töötleb. Võite pöörduda Heal ASi poole ja küsida, mis eesmärgil me Teie isikuandmeid töötleme. Püüame vastata Teie küsimustele esimesel võimalusel, kuid üritame seda teha vähemalt ühe kuu jooksul. Keerulisemate päringute korral võib olla vaja vastamiseks kuluvat aega täiendava Ravi tootlemine kuu võrra pikendada.

 • Когда-нибудь наши сородичи получат мою весть и узнают, что мы ждем их здесь, на Земле.
 • Vähiravi - Kuressaare Haigla SA
 • Harjad paisuvad ja haiget
 • Patsiendi informeeritud nõusolek - Sihtasutus Hiiu Ravikeskus
 • Andmekaitse | Ida-Tallinna Keskhaigla
 • Osteokondrose salvi, kui imetamine

Sellisel juhul võtame Teiega vastamisperioodi pikendamise osas ühendust ja selgitame Teile selle põhjuseid.

Selleks kirjuta aadressile AKS framare.

Main navigation

Koopiad — kui see on vajalik, esitab Heal AS Teie taotlusel tasuta koopia. Täiendavate koopiate korral võib Heal AS küsida tegelikul kulul põhinevat tasu, kui andmesubjekti taotlused on korduvat laadi.

Kui esitate taotluse elektrooniliselt ja kui te ei palu teisiti, esitab Heal AS teabe levinud elektroonilisel kujul.

 • Давным-давно мы пожертвовали нашим бессмертием, Диаспар же все еще следует ложным мечтам.
 • SA Jõgeva Haigla » Isikuandmete töötlemine
 • Haige jalad ja harjad
 • Heal AS privaatsuspoliitika - Fra Mare Thalasso Spa
 • Isikuandmete töötlemine – SA Põltsamaa Tervis
 • Arthroosi jalgade tootlemise salv

Heal AS võib keelduda koopias andmete avalikustamisest või koopia esitamisest, kui see mõjutab ebaproportsionaalselt teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi ning tarvitusele ei ole võimalik võtta LOOK-TRAUMATSIOONI TOOTLEMINE rangeid meetmeid.

Õigus parandamisele — kõik andmesubjektid, kes märkavad, et nende isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist, võivad pöörduda andmete parandamiseks Ravi tootlemine korrigeerimiseks Heal ASi poole. Heal AS tagab, et isikuandmed korrigeeritakse esimesel võimalusel.

Selleks võite ühendust võtta kirjutades aadressile admin framare. Mõnikord on meil seadusest tulenev kohustus mõningaid andmeid säilitada ja sellisel juhul ei pruugi meil olla võimalik Teie taotlust rahuldada. Sama võib ette tulla siis, kui me peame vastavaid andmeid säilitama õiguslike nõuete teostamiseks või kaitsmiseks.

Kuidas eemaldada valu kate liigestes kodus

Selle tulemusel võib Heal ASil olla lubatud üksnes olemasolevaid isikuandmeid säilitada, kuid enam mitte täiendavalt töödelda. Heal AS piirab Teie taotlusel Teie isikuandmete töötlemist isikuandmete täpsuse kontrollimiseni või seni, kuni te oma isikuandmete täpsust vaidlustate. Samuti võib Heal AS olla kohustatud piirama isikuandmete töötlemist näiteks juhul, kui see ei ole Heal ASile enam vajalik, kuid Teil on vaja andmeid selleks, et esitada, teostada või kaitsta Ravi tootlemine nõuet.

Õigus andmete ülekandmisele — te võite kasutada õigust saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete Heal ASile esitanud, struktureeritud, levinud ja masinaga loetaval kujul. Selle õiguse kasutamisel võite kasutada õigust, et Teie isikuandmed edastatakse otse ühelt haldajalt teisele, kui see on tehniliselt võimalik. Õigus esitada vastuväiteid — Teil on konkreetselt Teie olukorraga seotud alustel igal ajal õigus esitada õigustatud huvil põhinevaid vastuväiteid Teiega seotud isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profileerimisele.

Sellisel juhul lõpetab Heal AS isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui Heal ASil on mõjuvad õigustatud põhjused isikuandmete töötlemiseks.

Piiri 2, Jõgeva

Kui Heal AS töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele Ravi tootlemine sellise turundusega, mis hõlmab igal ajal ja tasuta profileerimist vastava otseturundusega seotud ulatuses.

Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis Heal AS isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töötle. Sellisel juhul lõpetab Heal AS Teie isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel seaduslikel eesmärkidel.

Õigus esitada kaebus järelevalve teostajale — kõikidel andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine rikub ja ei vasta andmekaitseseaduste ja üldiste andmekaitsereeglite sätetele. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon.

valu harjast liigese

Õigus nõusolek tagasi võtta — kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasi võtmist teostatud töötlemise seaduslikkust.

Isikuandmete töötlemine

Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. Heal AS lõpetab isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui isikuandmete töötlemiseks on muu d õiguslik ud alus ed nt leping, õigustatud huvivõib töötlemist jätkata muul vastaval õiguslikul alusel.